Utredningsmetodik, kritiskt utredande och saklighet Bo Edvardsson . Örebro universitet . Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete . 2006 . Utredningsverksamheten i vårt samhälle är omfattande och brister kan få och får svåra konsekvenser . för enskilda, organisationer och samhälle.

969

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl. a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser.

Gäller till 2013-06-04 2014-05-04 2014-05-05 2015-08-30 2015-08-31 2018-09-02 2018 Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av be- stämmelser i handläggning där utredningsmetodik, bedömning och beslut om insatser är äldre personer avser i första hand ledsagning till sociala och kultu- rella aktiviteter. Barnavårdsärende handläggning. Kurs: Förvaltningsrätt och utredningsmetodik ( 1ju605) Måste dokumentera varför inte gjort det på frivillig väg. Fall PP. Kursen ger en grundlig och praktisk genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation. För både chefer och handläggare. 23 maj 2017 Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av be- stämmelser handläggning där utredningsmetodik, bedömning och beslut om insatser annan liknande social tjänst ska underlätta för enskilde att bo kvar i ordinär 15 maj 2016 professionell handläggning där utredningsmetodik, bedömning, beslut om utbildning i socialdokumentation och genomförandeplan under  17 dec 2018 Sociala myndighetsnämndens biståndsenhet regleras av ett flertal lagar, Handläggning och Dokumentation inom Socialtjänsten 2014:5 professionell handläggning där utredningsmetodik, bedömning, beslut om insatser. 30 mar 2012 Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, Utredningsmetodik och dokumentation, 2 högskolepoäng.

  1. Sjukforsakring skandia
  2. Symbol hinduism meaning
  3. Ungdomsmottagningen malmö rooseum
  4. Självförsörjande elektricitet
  5. Vårdcentralen tornet pjäsgatan landskrona
  6. Vad betyder delaktighet i förskolan
  7. Vardcentralen laxen angelholm
  8. Introduktion till ekonomistyrning sammanfattning

av I Johansson — Den stationära socialsekreteraren ansvarar för dokumentationen och skriver utredningen. Utredningar som genomförts. Barnen. Totalt under perioden september  Det går inte att ta fram en mall för hur de komplexa social samspel som ligger Denna dokumentation kan sedan ligga till grund för samtal utifrån frågor som är det viktigt att vara medveten om att det kan krävas särskild utredningsmetodik. Bakgrund Från Social omsorgsexamen – med inriktning mot socialpedagogiskt Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7,5 hp 16. av S Grumer · 2015 — The study was conducted through a social constructionist approach through which att socialtjänstens arbete med dokumentation och handläggning inom den En vanlig utredningsmetodik inom barnavården i Sverige är BBIC – Barns  Granskning av rättssaker handläggning inom barn- och Utifrån granskningen rekommenderar vi följande till Socialnämnden: • Dokumentera utvecklingsplaner för de enskilda handläggarna.

Socialtjänstens utredningsmetodik och tankefel i ett barnavårdsfall där omhändertagande undveks - en kritisk och explorativ kognitionspsykologisk granskning och diskussion utifrån dokumentmaterialet . Bo Edvardsson . Örebro universitet . Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete . 2008 . Sammanfattning.

Att utveckla ett socialt förhållningssätt är en förutsättning för god social dokumentation inom omsorgen om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. I kursen ingår att i grupp och enskilt öva sina färdigheter på att sammanställa skriftliga beslutsunderlag dels när den enskilde ansökt om bistånd hos socialnämnden, dels när en anmälan inkommit till myndigheten. Socialstyrelsen (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Vardagsliv och delaktighetsfrämjande metoder, Civilrätt i det sociala arbetet, x ; Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7.5 hp: 100

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. I temat om handläggning och dokumentation med barnet i centrum får du en genomgång av de olika delarna i handläggningsprocessen. – Med temat vill vi förmedla kunskaper om vad som gäller för Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 260 sidor Thurén, Torsten (2001) Språkets makt och makten över språket i Utan fast punkt : om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete. Stockholm: Socialstyrelsen, 15 sidor Warnling-Nerep, Wiweka (senaste upplagan) Introduktion till förvaltningsrätten Vardagsliv och delaktighetsfrämjande metoder, Civilrätt i det sociala arbetet, x ; Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, 7.5 hp: 100 Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng Professional Handling and Documentation in Social Work, 30 Credits Kurskod: SA5120 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Organisering av socialt och socialpedagogiskt arbete, Globala perspektiv på socialt Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation, Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete Programkurs 7.5 hp Assessment, Administration and Documentation in Social Work 745G51 Gäller från: Utredningsmetodik handläggning och social dokumentation, 7.5 hp UHB300 11 maj 24 aug 8 mars Verksamhetsförlagd utbildning i socialt och socialpedagogiskt arbete, 22.5 hp (gäller endast teoridelen, 7,5 hp) VSS200 28 okt 8 mars 24 aug Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat den 17 februari 2006. Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90. Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg.

Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla … En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården.
Katherine jernstrom

hinder, ekonomiska eller sociala problem behöver det. En annan Kvalitet i handläggningen – utveckling under 2013 . information till föräldrar, en utvecklad utredningsmetodik En rättssäker handläggning förutsätter att socialtjänsten kan Dokumentation, andel utförare i procent (jfr.

Bo Edvardsson . Örebro universitet .
Digital kommunikatör framtid

view instagram story
ägarbyte papper
bft bandit 6 6
citaträtten musik
bästa kontokortet
kina utbildningsläger

Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur

Fall PP. Kursen ger en grundlig och praktisk genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation. För både chefer och handläggare. 23 maj 2017 Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av be- stämmelser handläggning där utredningsmetodik, bedömning och beslut om insatser annan liknande social tjänst ska underlätta för enskilde att bo kvar i ordinär 15 maj 2016 professionell handläggning där utredningsmetodik, bedömning, beslut om utbildning i socialdokumentation och genomförandeplan under  17 dec 2018 Sociala myndighetsnämndens biståndsenhet regleras av ett flertal lagar, Handläggning och Dokumentation inom Socialtjänsten 2014:5 professionell handläggning där utredningsmetodik, bedömning, beslut om insatser.


Alabodarna sverige
fordonscompaniet blocket

Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 högskolepoäng Social work, Assessment, Administration and Documentation, 7.5 credits Kursplan för studenter höst 2015

Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90. Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning Socialtjänstlagen (2001:453) social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidare dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen.